Kæreste Assens single anzeige Dortmund

Den nstldste sn, Jochum, var bosiddende p Lillebk, og de to andre var begge underofficerer ved Fynske Landmilits Regiment. Enken Else Elisabeth Piil oplyste, at hun var gravid.Hun fdte datteren Mette Cathrine Johansdatter, som var medarving, i oktober mned.Da for at lade see og kiende min Kierlige Affection og Hiertelaug til hende, gifver ieg med velbemelte begges voris hygunstige fromme Patronjnde, som der ofver med Herligheden er Oberherre, hendis Welbaarenheds Villie og Samtche, gifvet og forret fornefnte min Aller kierste trolofvede Fsteme, Else Elisabeth Piil, til n sig Morgen eller Fstensgafve, det sig Boeligsted udj Haarbye Sogn, Lillebech kaldet som ieg til forn hafver paaboed, og nu af n mine snner, Jochum Johansen beboes, som ieg af mehr Welbemelte voris gunstige fromme Patronjnde til fuldkommen Indlsnings Eye hafver bekommed siden min forrige Sallig Hustrues ddelig Afgang og min sidste Trolofvelse huilchet hun schal nyde og beholde til Evindelig sig Eyendom effter min dd, om hun dend skulle ofverlefve paa dend maade mit Skide og Adkomst derpaa formelder efftersom hun frer langt ofver trei dobelt mehre af Middel, Boehafve og Lsre, og deslige gode Mobilier (mbler), Ind udj fllig til mig end de andre, mine Ringe Boes Midler og Formue sig kand bedrage, formedelst mine Brn ved min forrige Sallig Hustru, tiid effter anden udj deris sallig Moders lefvende lifve hafver faaed saa vel derfor til Udflyning og udj andre Maader, at der ofver ickun lidet for mig effter hendis ddelige Afgang er ii Behold som iche nr kunde oplbe, til dend sallige Kones og min Begravelses Bekostning, med mehre, Lougen tilholder af egen Sterfboe schal udgires frend Arfvingerne noget kand Arfve, huor fore de indted med billighed effter min Dd kand hafve hoes hende at sge eller prtendere til Arf; om hun min Dd skulle ofverlefve, efftersom hun og som et ungt Menniske paa min Indstendige Begiering, og ved Voris hygunstige Welbemelte fromme Patronjnde for srge for mig, begifve sig ind til mig, som een aldrende Mand, at hun mig til gode og gaa mig kierlig til Hnde, og der for vil ieg iche at hun effter min Dd schal besuergis af mine Brn med noget videre dennem at gifve end hun self godvillig vil, og derfor her med forkynder dennem Guds Vrede og Straf, om de effter min Dd skulle gre hende nogen Fortrd imod hendes Villie, som ieg dog icke vil formode, og ey heller schal eller kand vre af nogen Krafft dennom til Gafvn og Gode udj nogen Maader, effter som Jeg det iche hoes dennem i nogen Maader har forskyldt, mens de at hafve faaed deris fulde Jefning(? Imidlertid lofvet Moderen fornefvnte sit barn at opfostre og saa viit hendis Stand kunde vre anstaalig med Christelig Optugtelse at forsrfve og det saa lnge end til det selfver sit brd paa anden Stder hos Gotfolch kand fortienne uden nogen Afgang i denne hendis Fdrene Arf; Huad sig stdet Lillebeck er angaaende, da effter de Enchen samme af dend sallig Mand til Morgengafve er vorden gifvet, forblifver hende og bemelte Std Lillebek alene effter Loven tilhrende at dette skiffte saaledis er til Ende bragt, testerer Vi underskrefne. Skiftet er oversat til nutidig retskrivning efter fattig evne, se flgende Anno 1709 den 30.

kæreste Assens-57kæreste Assens-40kæreste Assens-87

Formedelst Enken beretter, som fr er meldt, at vre frugtsommelig, er med Skifftets videre Foretagelse opsat til d. October frstkommende, hvor Vj da hafver Indfunden os udj Sterfboen igien til Schifftets Endelige Fuldbringelse og som enken siden Seeniste Samling med en ung Datter, Mette Cathrina Johansdatter, er vorden forlst, alt saa er til Formynder og Vrge anordnet og effter Loven tilfalden barnets Morfader, hderlige og wellrde Hans Stub, Rector udj Assens Skole, og videre for rettet som flger Ligeet og lagt blifver saa til skiffte og deling Imellem Moderen og Barnet 34 rd. Disse er Claus Johansen Dreyer, Joachim, Corfitz og Christian Jrgen Dreyer, som er en og hver i deres myndige r efter loven.

Da er passeret som flger, nemlig ved tiltrdelse at registrere og vurdere boets midler og formue indfandt sig, af den salige mands efterladte brn, Joachim, Corfitz og Christian Jrgen Johansen Dreyer, som bde p egne og deres broder Claus Johansen Dreyers vegne, frasagde sig arv og gld i alle mder, og da der er 3de af dem i militr tjeneste, s de ikke kunne vide, om de ved dette foretagne skiftes afslutning kunne vre til stede, for det at underskrive, gav de deres kre stedmoder denne deres fragelse skriftlig afkalding og rakte hver andre hnder derp, hvilken afkalding lyder sledes: Kendes vi underskrevne nemlig jeg Joachim Johansen Dreyer udi Lillebk, Corfitz Johansen Dreyer og Christian Jrgen Dreyer, begge underofficerer ved det fynske landmilitr regimente, p egne og vores broder Claus Johansen Dreyer, soldat under velbrne kaptajn Holkis kompagni, hans vegne, at s som vores kre nu salig fader, Johan Clausen Dreyer, havde fra den 1. januar i indevrende r, da Gud ham ved dden bortkaldte, havde vret fuldmgtig over grevskabet Wedelsborg, og som fornemmes, at han imidlertid ej noget regnskab derfor til det ndige Herskab skal havde gjort, og tilmed vides ej heller hvilken vidtlftighed bemeldte vores salige fader hos andre kan vre ude i, og os vel vitterligt, at han sig intet eller lidet midler havde efterladt, hvorfor vi p egne og bemeldte vores broders vegne hermed frasiger os arv og gld efter bemeldte vores salige fader, Johan Clausen Dreyer, s vi aldeles intet vil arve eller gld udi nogen mder, og vi har venlig bedt om birkedommeren udi grevskabet Seigneur Rasmus Lauritzen p Schierbech, og Johan Johansen p Wedelsborg dette med os til vitterlighed at underskrive og forsegle.

Rasmus Lauritzen paa Schierbech, og Johan Johansen paa Wedelsborg dette med os til Witterlighed at underskrife og forzeigle.

Enken blev tilspurdt om noget videre var som Boen til Indtgt kunde betegnes, huortil hun suarede nej, men foregaf, at hun tilhrde og eyede for sig selfver it boelig udj Haarbye, Lillebech kaldet, som hendis stif Sn Joachim Clausen paaboer; paa bemelte Boelig hun fremlagte hendis Morgen Gafves Bref som lyder ord effter andet som flger: Kiendes Jeg underschrefne Johan Clausen Constitueret og beordret Fuldmegtig ofver Grefschabet Wedelsborg og hermed for alle gir Witterligt, at som ieg effter dend Almegtige Naadige Goede Guds guddommelige Providents og Forsifn (forsyn) paa min Begiering er blefven tilsagt og trolofved til et kierligt gtefelle, min hygunstige og meget fromme Patronjnde, dend hyedle og Welbaarne Frue, frue Mette von den Kula, Salig Welbaarne Herres Christians Banners til Friderichsgave (i dag Hagenskov), hendis Welbaarenheds egen Cammerpige, dend hderbaarne, dydiege og gudelskende me Else Elisabeth Piil, huortil Gud gifve fremdeelis Lyche og Welsignelse. som Inde i Boen blifver bestaaende uden nogen Rente end til Barnet vorde atten Aar gammel. Teksten er oversat til latinske bogstaver af Tove Dreier, men den oprindelige stavemde er bibeholdt.

Enkens stedfader, rektor ved Assens latinskole, Hans Stub, blev indsat som vrge for den umyndige datter. Januarj hafuer ieg underskrefne Johan Johansen, p det hye Herskabs til Wedelsborg, deris Wegne tillige med 2de Dannemend, nemlig Rasmus Jensen og Jacob Hansen, bege af Huusbye, for at holde loulig Registrering og Wurdering til endelig Skiffte og Deeling effter afgangne Salig Johan Clausen, forige Forvalter ofver Grefschabet Wedelsborg, Imellem hans effterladte enche Else Elisabeth Piil med hendes Laugverge Rasmus Lauritzen Paa Schierbech, Birchedommer udj Grefschabet Wedelsborg.

Zuletzt bearbeitet 11-Nov-2015 06:16